Yat Baak Ling Baat Sik Muk Jan Zong Faat
Form
一百零八式木人樁法
Jyutpingyat1 baak3 ling3 baat3 sik1 muk6 jan4 zong1 faat3
Pinyinyi1 bai3 ling2 ba1 shi4 mu4 ren2 zhuang1 fa3
Englisch8-Point Wooden Dummy Set
Deutsch108 Punkte Holzpuppenform

Begriffsbestandteile

JYUTPINGjat1
PINYINyi1
ENGLISCHone
DEUTSCHeins
JYUTPINGbaak3
PINYINbai3
ENGLISCHhundred
DEUTSCHhundert
JYUTPINGling3 (leng4)
PINYINling2
ENGLISCHZero
DEUTSCHNull
JYUTPINGbaat3
PINYINba1
ENGLISCHeight
DEUTSCHacht
JYUTPINGsik1
PINYINshi4
ENGLISCHstyle, pattern, form, ceremony, ritual
DEUTSCHForm, Stil, Muster, Form, Ritual
JYUTPINGmuk6
PINYINmu4
ENGLISCHwood
DEUTSCHHolz
JYUTPINGjan4
PINYINren2
ENGLISCHperson, human being, all
DEUTSCHPerson, Mensch
JYUTPINGzong1
PINYINzhuang1
ENGLISCHstake, pile
DEUTSCHPfahl
JYUTPINGfaat3
PINYINfa3 (fa4)
ENGLISCHlaw
DEUTSCHGesetz
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: