jat
Zeichen
Jyutpingjat1
Pinyinyi1
Englischone
Deutscheins

Begriffsbestandteile

JYUTPINGwing5 ceon1 sap6 jat1 sau2
PINYINyong3 chun1 shi2 yi1 shou3
ENGLISCHThe 11 Hands Of The Forever Spring
DEUTSCHDie 11 Hände des immerwährenden Frühlings
JYUTPINGyat1 baak3 ling3 baat3 sik1 muk6 jan4 zong1 faat3
PINYINyi1 bai3 ling2 ba1 shi4 mu4 ren2 zhuang1 fa3
ENGLISCH8-Point Wooden Dummy Set
DEUTSCH108 Punkte Holzpuppenform
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: