Saam Guk Gung Daai Waan Wui Sau
Technik
三鞠躬大寰迴手
Jyutpingsaam1 guk1 gung1 daai6 waan4 wui4 sau2
Pinyinsan1 ju1 gong1 da4 huan2 hui2 shou3
EnglischThree Bowing Extensive Winding Arms
DeutschDrei gebogene, weit ausladende Wickelarme
Alternative SchreibweisenSam Guk Gung Dai Wan Wui Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsaam1 (saam3)
PINYINsan1
ENGLISCHthree, third
DEUTSCHdrei
JYUTPINGguk1
PINYINju1
ENGLISCHbow, bend
DEUTSCHbeugen, biegen
JYUTPINGgung1
PINYINgong1
ENGLISCHbody, oneself
DEUTSCHKörper
JYUTPINGdaai6
PINYINda4 (dai4)
ENGLISCHbig
DEUTSCHgroß
JYUTPINGwaan4
PINYINhuan2
ENGLISCHgreat domain, country, world
DEUTSCHWelt, Land
JYUTPINGwui4
PINYINhui2
ENGLISCHturn, revolve, rotate
DEUTSCHdrehen, rotieren
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: