ji
Zeichen
Jyutpingji6
Pinyiner4
Englischsecond, twice
Deutschzweite, zweimal

Begriffsbestandteile

JYUTPINGji6 zi6 soeng1 dou1
PINYINer4 zi4 shuang1 dao1
ENGLISCHGlyph Two Double Knives
DEUTSCHZeichen Zwei Doppelmesser
JYUTPINGji6 zi6 kim4 joeng4 maa5
PINYINer4 zi4 qian2 yang2 ma3
ENGLISCHCharacter „Two“ Adduction Stance
DEUTSCHZeichen „Zwei“ klemmender Schaf Stand
JYUTPINGji6 zi6 maa5
PINYINer4 zi4 ma3
ENGLISCHLetter Two Stance
DEUTSCHZeichen Zwei Stand
JYUTPINGsap6 ji6 sik1
PINYINshi2 er4 shi4
ENGLISCH12 forms
DEUTSCH12 Formen
JYUTPINGsap6 ji6 saan3 sau2
PINYINshi2 er4 san4 shou3
ENGLISCH12 seperate hands
DEUTSCH12 Getrennte Hände
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: