Cin Caang Goek
Technik
前撐腳
Jyutpingcin4 caang1 goek3
Pinyinqian2 cheng1 jiao3
EnglischFrontal Thrusting Kick
DeutschFrontal ausbreitendes Bein
Alternative SchreibweisenChing Chang Gerk

Begriffsbestandteile

JYUTPINGcin4
PINYINqian2 (jian3)
ENGLISCHfront, in front, before, progress
DEUTSCHvorne, vor mir, frontal
JYUTPINGcaang1 (caang3)
PINYINcheng1
ENGLISCHprop up, unfold, spread, move a boat
DEUTSCHausbreiten, ausklappen, ausbreiten, bewegen
JYUTPINGgoek3
PINYINjiao3
ENGLISCHfoot, leg
DEUTSCHFuß, Bein (Fußtritt)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: