naam
Zeichen
Jyutpingnaam4
Pinyinnan2
Englischsouthern
DeutschSüden, südlich

Begriffsbestandteile

JYUTPINGpaang4 naam4 wing5 ceon1 kyun4
PINYINpeng2 nan2 yong3 chun1 quan2
ENGLISCHForever Spring Fist Of Paang Naam
DEUTSCHFaust des immerwährenden Frühlings von Paang Naam
JYUTPINGnaam4 siu2 lam4
PINYINnan2 shao3 lin2
ENGLISCHMartial Artist Practising Southern Shaolin Kung Fu
DEUTSCHKampfkünstler, der südliches Shaolin Kung Fu praktiziert
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: