Goeng Zi Ceoi
Technik
姜字錘
Jyutpinggoeng1 zi6 ceoi4
Pinyinjiang1 zi4 chui2
EnglischGinger Shape Hammer
DeutschIngwer geformter Hammer
Alternative SchreibweisenGoeng Zi Coi

Begriffsbestandteile

JYUTPINGgoeng1
PINYINjiang1
ENGLISCHginger
DEUTSCHIngwer
JYUTPINGzi6
PINYINzi4 (zi5)
ENGLISCHletter, word, logograph, glyph
DEUTSCHZeichen, Wort
JYUTPINGceoi4
PINYINchui2
ENGLISCHhammer
DEUTSCHHammer
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: