siu
Zeichen
Jyutpingsiu2
Pinyinxiao3
Englischsmall, tiny, young
Deutschwenige, klein, jung

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsiu2 pun4 sau2
PINYINxiao3 pan2 shou3
ENGLISCHSmall Rolling Hand
DEUTSCHKleine rollende Hand
JYUTPINGsiu2 faa1 kyun4
PINYINxiao3 hua1 quan2
ENGLISCHSmall Flower Punch
DEUTSCHKleiner Blumenfauststoß
JYUTPINGsiu2 nim6 tao4
PINYINxiao3 nian4 tou2
ENGLISCHLittle Thoughts (Little Idea)
DEUTSCHKleine Gedanken
JYUTPINGsiu2 long4 gim3
PINYINxiao3 lang2 jian4
ENGLISCHSmall Long-Sword
DEUTSCHKleines Langschwert
JYUTPINGsiu2 lin6 tau4
PINYINxiao3 lian4 tou2
ENGLISCHLittle Head Exercise
DEUTSCHKleine Kopf-Übung
JYUTPINGsiu2 baat3 gwaa3
PINYINxiao3 ba1 gua4
ENGLISCHThe Small Eight Trigrams
DEUTSCHDie kleinen acht Trigramme
JYUTPINGsiu2 fuk6 fu2
PINYINxiao3 fu2 hu3
ENGLISCHSmall Lean Over Tiger
DEUTSCHKleiner darüberliegender Tiger
JYUTPINGsiu2 mui4 faa1
PINYINxiao3 mei2 hua1
ENGLISCHSmall Plum Blossom
DEUTSCHKleine Pflaumenblüte
JYUTPINGsiu2 ng5 jing4
PINYINxiao3 wu3 xing2
ENGLISCHSmall 5 Forms
DEUTSCHDie kleinen 5 Formen
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: