Ngok Gaa Kyun
Stil
岳家拳
Jyutpingngok6 gaa1 kyun4
Pinyinyue4 jia1 quan2
EnglischNgok Family Boxing
DeutschFaust der Familie Ngok

Begriffsbestandteile

JYUTPINGngok6
PINYINyue4
ENGLISCHhigh mountain, a chinese family name
DEUTSCHhoher Berg, chinesischer Familienname
JYUTPINGgaa1
PINYINjia1
ENGLISCHhome, family, household
DEUTSCHZuhause, Familie, Haushalt
JYUTPINGkyun4
PINYINquan2
ENGLISCHfist, punch
DEUTSCHFaust, Schlag (Fauststoss)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: