paang
Zeichen
Jyutpingpaang4
Pinyinpeng2
Englischa chinese surname, part of placename
Deutschein chinesischer Nachname, Teil eines Ortsnamens

Begriffsbestandteile

JYUTPINGpaang4 naam4 wing5 ceon1 kyun4
PINYINpeng2 nan2 yong3 chun1 quan2
ENGLISCHForever Spring Fist Of Paang Naam
DEUTSCHFaust des immerwährenden Frühlings von Paang Naam
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: