Paak Zaang Sau
Technik
拍㬹手
Jyutpingpaak3 zaang1 sau2
Pinyinpai1 zheng1 shou3
EnglischElbow Slapping Hand
DeutschMit dem Ellbogen klatschende Hand
Alternative SchreibweisenPak Chang Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGpaak3 (paak3*2)
PINYINpai1
ENGLISCHslap
DEUTSCHklatschen
JYUTPINGzaang1 (zang1)
PINYINzheng1
ENGLISCHelbow, heel
DEUTSCHEllbogen
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: