Mang Geng Sau
Technik
掹頸手
Jyutpingmang1 geng2 sau2
Pinyinmeng2 jing3 shou3
EnglischNeck Pulling Hand
DeutschDen Nacken ziehende Hand
Alternative SchreibweisenMan Geng Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGmang1 (mang3)
PINYINmeng2
ENGLISCHto pull
DEUTSCHziehen
JYUTPINGmaan1
PINYINman2
ENGLISCHpull, hold onto
DEUTSCHziehen
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: