caang (caang)
Zeichen
Jyutpingcaang1 (caang3)
Pinyincheng1
Englischprop up, unfold, spread, move a boat
Deutschausbreiten, ausklappen, ausbreiten, bewegen

Begriffsbestandteile

JYUTPINGzik6 caang1 goek3
PINYINzhi2 cheng1 jiao3
ENGLISCHFrontal Thrusting Kick
DEUTSCHAufrecht entfaltender Fußtritt
JYUTPINGwaang4 caang1 goek3
PINYINheng2 cheng1 jiao3
ENGLISCHSide Thrusting Kick
DEUTSCHSeitlich stoßender Fußtritt
JYUTPINGzak1 caan1 goek3
PINYINce4 cheng1 jiao3
ENGLISCHSide Thrusting Kick
DEUTSCHSeitlich entfaltender Fußtritt
JYUTPINGce4 caang1 goek3
PINYINxie2 cheng1 jiao3
ENGLISCHSlant Spreading Kick
DEUTSCHAusbreitender Fußtritt
JYUTPINGcin4 caang1 goek3
PINYINqian2 cheng1 jiao3
ENGLISCHFrontal Thrusting Kick
DEUTSCHFrontal ausbreitendes Bein
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: