Ce Caang Goek
Technik
斜撐腳
Jyutpingce4 caang1 goek3
Pinyinxie2 cheng1 jiao3
EnglischSlant Spreading Kick
DeutschAusbreitender Fußtritt
Alternative SchreibweisenChe Chang Gerk

Begriffsbestandteile

JYUTPINGce4 (ce3)
PINYINxie2
ENGLISCHslanting, sloping, leaning, diagonal
DEUTSCHdiagonal, lehnen, schräg, geneigt
JYUTPINGcaang1 (caang3)
PINYINcheng1
ENGLISCHprop up, unfold, spread, move a boat
DEUTSCHausbreiten, ausklappen, ausbreiten, bewegen
JYUTPINGgoek3
PINYINjiao3
ENGLISCHfoot, leg
DEUTSCHFuß, Bein (Fußtritt)