Jat Zi Cung Kyun
Technik
日字衝拳
Jyutpingjat6 zi6 cung1 kyun4
Pinyinri4 zi4 chong1 quan2
EnglischCharacter Sun Thrusting Punch
DeutschZeichen Sonne Stürmender Fauststoss
Alternative SchreibweisenYat Chi Chuen Kuen

Begriffsbestandteile

JYUTPINGjat6
PINYINri4
ENGLISCHsun
DEUTSCHSonne
JYUTPINGzi6
PINYINzi4 (zi5)
ENGLISCHletter, word, logograph, glyph
DEUTSCHZeichen, Wort
JYUTPINGcung1
PINYINchong1
ENGLISCHskyrocket, shoot up, charge, rush, raise rapidly, dash
DEUTSCHstürmen, eilen, rasen, Rakete
JYUTPINGkyun4
PINYINquan2
ENGLISCHfist, punch
DEUTSCHFaust, Schlag (Fauststoss)
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: