Gwan Mou Loeng Sing
Sprichwort
棍無兩聲
Jyutpinggwan3 mou4 loeng5 sing1
Pinyingun4 wu2 liang3 sheng1
EnglischThe pole doesn’t make two sounds.
DeutschDer Langstock macht nicht zwei Geräusche.

Begriffsbestandteile

JYUTPINGgwan3
PINYINgun4
ENGLISCHrod, stick, staff
DEUTSCHStock (Langstock)
JYUTPINGmou4
PINYINwu2
ENGLISCHnot, without
DEUTSCHnicht, ohne
JYUTPINGloeng5 (loeng2)
PINYINliang3
ENGLISCHtwo, pair
DEUTSCHzwei, paar
JYUTPINGsing1 (seng3)
PINYINsheng1
ENGLISCHsound, voice
DEUTSCHGeräusch, Stimme
ZURÜCK
Sprichwort

Kategorien: