Coeng Kiu Gam Sau
Technik
槍橋㩒手
Jyutpingcoeng1 kiu4 gam6 sau2
Pinyinqiang1 qiao2 - shou3
EnglischLong Bridge Pinning Hand
DeutschDrückender Speerbrücken-Arm
Alternative SchreibweisenCheung Kiu Gum Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGcoeng1
PINYINqiang1
ENGLISCHgun, rifle, pistol, spear, lance
DEUTSCHPistole, Kanone, Speer, Lanze
JYUTPINGkiu4
PINYINqiao2
ENGLISCHbridge
DEUTSCHBrücke
JYUTPINGgam6
PINYINqin4
ENGLISCHpress, to press with the hand
DEUTSCHdrücken, mit der Hand drücken
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: