soeng (soeng, doeng*)
Zeichen
Jyutpingsoeng1 (soeng3, doeng3*2)
Pinyinxiang1 (xiang4)
Englischwith each other
Deutschmiteinander

Begriffsbestandteile

JYUTPINGsau2 goek3 soeng1 siu1 mou4 zyut6 ziu1
PINYINjiao3 shou3 xiang1 dai4 wu2 jue2 zhao1
ENGLISCHIf hand and feet defend accordingly there are no unstoppable maneuvers.
DEUTSCHWenn Hände und Füße gemeinsam verteidigen gibt es keine unstoppbaren Manöver.
ZURÜCK
Schriftzeichen

Kategorien: