Gou Taan Sau
Technik
高攤手
Jyutpinggou1 taan1 sau2
Pinyingao1 tan1 shou3
EnglischHigh Palm Up Arm
DeutschHoher ausbreitender Arm
Alternative SchreibweisenGow Tan Sao

Begriffsbestandteile

JYUTPINGgou1
PINYINgao1 (gao4)
ENGLISCHhigh, tall
DEUTSCHhoch, groß
JYUTPINGtaan1
PINYINtan1
ENGLISCHspread out, unfold, unroll, vendor stand, booth
DEUTSCHausbreiten
JYUTPINGsau2
PINYINshou3
ENGLISCHhand, arm
DEUTSCHHand, Arm
ZURÜCK
Begriff

Kategorien: