Bibliothek

Kategorie: Schritte

Begriff
Position
sei3 ping4 maa5
Viereckstand
Begriff
Position
zi2 ng5 diu3 tai4 maa5
Meridian halb hängender Stand
Begriff
Position
zak1 san1 maa5
Der gewendete Stand
Begriff
Position
ji6 zi6 kim4 joeng4 maa5
Zeichen „Zwei“ klemmender Schaf Stand
Begriff
Position
ji6 zi6 maa5
Zeichen Zwei Stand
Begriff
Position
gaa3 sik1
Vorkampf-Position
Begriff
Position
gung1 zi6 maa5
Stand des Bogen-Zeichens
Begriff
Position
zi2 ng5 maa5
Meridian Stand
Begriff
Position
hoi1 maa6
Einrichten des Standes